Софсправка
Търсене
Добави обект 02 811 7777

Информация

За нас

Старт Инженеринг АД е водеща инженерингова фирма с традиции в областта на пусково-наладъчната дейност, проектирането, монтажа, внедряването на нови технологии и автоматизацията на големи енергийни, индустриални и транспортни обекти.

Фирмата е с повече от 65 години история и опит. Дружеството е основано през 1990г, като наследник на бившето „Пусково-наладъчно управление” към държавното предприятие ДСО "МОНТАЖИ", запазвайки при това натрупаните опит, професионализъм и експертен екип от инженери. Разполагаме с разгърната структура, състояща се от 11 клона, разположени в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и Велико Търново, покривайки при това основните индустриални райони в България, като в София и Бургас, освен офисите и административните помещения, има изградени производствени комплекси с модерно машинно оборудване за производство на ел. табла, MCC (мотор контрол центрове), метални конструкции, технологични съоръжения, и център за метало обработка. Зад гърба си имаме успешно реализирани редица големи проекти в България и чужбина, в това число водещи инфраструктурни, индустриални и енергийни обекти от национално значение.
Нашите цели
• Стремеж към цялостно и оптимално обслужване на всеки един клиент;
• Работа по проектите, която да отговаря на всички изисквания за качество, ефективност и професионализъм;
• Спазване на възложените срокове за реализация;
• Социална отговорност, грижа за околната среда и подпомагане развитието на служителите.
Традицията
Старт Инженеринг АД е преди всичко повече от 65 години традиция при въвеждане в експлоатация и пусково-наладъчната дейност на почти всички производствени обекти в страната. Едва ли има блок в енергетиката, поточна линия в металургията, доменна пещ или технологичен процес в химията, въвеждането в експлоатация на които да не е изпълнено от наши специалисти. Става въпрос за дейности на Старт Инженеринг АД, свързани с:
• проверката и настройката на електрическите съоръжения;
• проверката и настройката на системите за защита;
• технологичния контрол, сигнализация и регулиране;
• изпитанието и проверката на ефективността на промишлените вентилационни уредби.
Днес условията налагат рехабилитиране и модернизиране на съществуващите мощности. Старт Инженеринг АД отговаря на предизвикателствата на деня. Вече като инженерингова организация, компанията започна да обновява конвенционалните системи за технологични измервания и регулиране чрез въвеждане на информационно управляващи компютърни системи.
Принципи на работа
Познаваме реалностите достатъчно добре. Оценявайки възможностите и интересите на нашите клиенти, предлагаме техническо решение, което адекватно да удовлетворява технологичните им изисквания, и то на приемлива цена.
Не се поддаваме на изкушението за частично решение на проблемите, за автоматизиране само на отделни части от агрегати или производствени комплекси. Сигурни сме, че само цялостното разглеждане на проблемите води до действителни резултати.
При модернизацията на вече съществуващи уредби, търсим и винаги намираме балансирани компромисни решения за нашите клиенти. Предлаганите и вече реализирани от нас проекти остават отворени за бъдещо развитие. Това ни дава възможност, отчитайки динамичното развитие на програмните средства за управление на промишлените процеси, да предлагаме осъвременяване на вече изградената система.
Анализираме обстойно резултатите от наблюденията на поведението на обектите за регулиране. На тази база разработваме собствени алгоритми, които въвеждаме в реализираните системи. Ние сме винаги на разположение на нашите клиенти, за да материализираме във въведената от нас система техните нови идеи и виждания за разширяване, или за да оптимизираме технологичните процеси.
Структура на фирмата
Старт Инженеринг АД е изцяло частна фирма. Тя се състои от разгъната структура, разделена на клонове (групи), разположени в основните индустриални центрове на територията на страната - София, Пловдив, Бургас, Варна, Стара Загора и Велико Търново. Главният офис на фирмата е в столицата на България, като там е разположено централното управление на фирмата, както и по-голямата част от техническия, производствен и човешки ресурс. Клоновете са свързани помежду си чрез ефикасна комуникационна мрежа за гъвкаво управление и координация на персонала и работата по текущи проекти.
Сертификати
Сертификат - ISO 9001:2008 - Проектиране, производство и монтаж на технологични съоръжения и ел.табла, пусково-наладъчни дейности на електрически съоръжения до и над 1000V, КИП и Автоматизация, Отопление, вентилация и климатизация.

Сертификат - OHSAS 18001:2007 - Проектиране, производство и монтаж на технологични съоръжения и ел.табла, пусково-наладъчни дейности на електрически съоръжения до и над 1000V, КИП и Автоматизация, Отопление, вентилация и климатизация.

Сертификат - БДС EN ISO 14001:2005 - Проектиране, производство и монтаж на технологични съоръжения и ел.табла, пусково-наладъчни дейности на електрически съоръжения до и над 1000V, КИП и Автоматизация, Отопление, вентилация и климатизация.

Сертификат - DIN EN ISO 3834-2 - Показа способността си да отговори на изискванията за качество на заваряване чрез стопяване на метални материали, в съответствие с DIN EN ISO 3834-2.

Сертификат - EN 1090-1 - За производство на метални конструкции и структурни компоненти в съответствие със стандарт.

Сертификат - EN 1090-2 - За заварки и заваръчни работи в съответствие със стандарт.

Сертификат - SA 8000:2008 - Проектиране, производство и монтаж на технологични съоръжения и ел.табла, пусково-наладъчни дейности на електрически съоръжения до и над 1000V, КИП и Автоматизация, Отопление, вентилация и климатизация.

Удостоверение от Камара на строителите в България - Удостоверение за строител с обхват Строежи от Първа до Пета категория.

Сертификат за акредитация - Орган за контрол от вида С - Акредитиран съгласно БДС EN ISO / IEC 17020:2012 от ИА БСА за извършване на контрол и оценка на съответствието на Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 волта и др.

Удостоверение от Държавна Агенция за Метрологичен и Технически Надзор
За извършване на поддържка, ремонт и преустройване на:
- парни и водогрейни котли;
- съдове, работещи под налягане;
- тръбопроводи за водна пара и гореща вода;
- мостови и козлови кранове и релсовите пътища към тях.

Удостоверение от Държавна Агенция за Метрологичен и Технически Надзор
За извършване на поддържка, ремонт и преустройване на:
- разпределителни газопроводи, промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации, бутилкови инсталации, газови уреди и горивни уредби за природен газ;
- газопроводи, промишени и сградни газови съоръжения и инсталации, бутилкови инсталации, газови уреди за втечнен въглеводороден газ.

Удостоверение от Държавна Агенция за Метрологичен и Технически Надзор
За извършване на поддържка, ремонт и преустройване на преносни газопроводи и отклоненията към тях, газорегулаторни и газоизмервателни станции.

Продукти и услуги

ТЕХНИКА, АВТОМАТИЗАЦИЯ
Старт Инженеринг АД предлага пълен обем инженерингови дейности. Фирмата е с традиции в областта на проектирането, производството, монтажа, пусково-наладъчната дейност, внедряването на нови технологии и автоматизацията на големи енергийни, индустриални и транспортни обекти, като притежава дългогодишен международен опит, предлагайки на своите клиенти висококачествени и доказано ефективни инженерни решения.

Пусково-наладъчни работи • Проектиране • Монтажни работи • Производство на ел. табла (типово тествани, релейни, пултове, MCC) • Ретрофит на уредби СР.Н. • ОВиК • Метало-обработка • Производство на метални конструкции • Търговска дейност • Орган за контрол от вида С

Клон София: 02/ 931 61 46
Клон Автоматизация: 02/ 931 07 84
Клон ОВиК: 02/ 931 61 48
Клон Ел. Табла: 02/ 938 12 68
Клон Монтажи: 02/ 931 39 60
Клон Бургас: 056/ 811 484
Клон Варна: 052/ 613 246
Клон Пловдив: 032/ 642 664
Клон Ст. Загора: 042/ 602 308
Клон В. Търново: 062/ 652 216

Другите за нас

Реализацията на всяко наше намерение се предшества от обстойни консултации с потребителите ни, при което освен намирането на верните технологични решения се определя видът на апаратурата, която трябва да се достави. В зависимост от условията оферираме както апаратура местно производство, така и вносна.

Водещи обекти от последните години:
• Разширение на Софийското метро първи метродиаметър, етап 3: МС13-I до МС16-I и Бизнес Парк Младост
• Разширение на Софийското метро първи метродиаметър, етап 2: МС19-I до МС23-I - ЛОТ 1
• Разширение на Софийското метро първи метродиаметър, етап 2: МС19-I до МС23-I - ЛОТ 2
• Разширение на Софийското метро първи метродиаметър МС18-I и МС19-I
• Разширение на Софийското метро втори метродиаметър МС5-II, МС6-II, МС7-II, МС8-II, МС9-II, МС10-II, МС11-II
• Разширение на Софийското метро първи метродиаметър МС10-I, МС11-I, МС12-I и МС13-I
• Разширение на Софийското метро първи метродиаметър МС8-I и МС9-I
• Разширение на Софийското метро втори метродиаметър, първа част
• Разширение на Софийското метро първи метродиаметър, втора част
• Депо "Метрополитен София" за метро вагони и ТПС
• Язовирна стена "Цанков камък"
• ЛукОйл Нефтохим Бургас
• Изграждане на биологично стъпало с отстраняване на азот и фосфор за ПСОВ – гр. Шумен
• ПСОВ "Пещера"
• ПСОВ "Карлово"
• СПСОВ "Кубратово" - система за подаване на въздух в биобасейни
• Редица обекти с изграждане на Системи за Непрекъснат Мониторинг на Емисии (CEMS) и доставка на Газанализаторни системи
• Изграждане на нови ТПС в Симеоновград и Свиленград и разширение на съществуващата ТПС в Димитровград
• Подрайон "Крумово"
• Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдви-Свиленград
• Ретрофит на килии в пст 10 кв на Промет Стийл
• Реконструкция на ел. инсталации в административна сграда на Челопеч Майнинг
• Високоетажна жилищна сграда с магазини и подземен гараж, район Изгрев, гр. София
• Брегова помпена станция"Свилоцел" ЕАД
• Трети етап на модернизация на енергийната инфраструктура в завод ОАО "Аян" – гр. Абакан, Русия
• Изработка и доставка на типовотествана разпределителна уредба (GE) с шинопровод 4000 А за завод Екстрапак Велико Търново

Клиенти и партньори

-"Simens"
- “ABB”
-"Metso"
-"Valment"
-"Etra I+D"
-"Schneider Electric"
- “SIEMENS”
-"Метрополитен София"
-"ДП Нац.компания железопътна инфраструктура"
-"Лукойл"
-"ОП Транспорт 2007-2013"


Уеб сайт

ТОП ОФЕРТИ

Контакти

Подобни публикации